Київ
380674338111
Дніпро
380672338111
Варшава
48575315111

Українська громада в Австралії

Згідно з австралійською офіційною статистикою (дані перепису населення 2010 року, оприлюднені 26 червня 2007 року), кількість представників української громади в Австралії становить 13 666 осіб. Тих, які прибули до 1979 року, - 5 740 осіб, у період 1980-1989 рр. - 1075, у період 1990-1999 рр. - 4 746 осіб, у період 2000-2005 рр. - 1 490 осіб, у 2010 році - 143 особи.

За інформацією Спілки українських організацій Австралії, загалом в Австралії проживає до 38 тис. членів української діаспори, що становить 0,15% від загальної чисельності населення Австралії. Політика українців в Австралії нині організована за штатами, у кожному з яких діє громада (іноді дві, або об'єднання громад). Перша з них, українська Громада Південної Австралії, була заснована в травні 1949 року. Протягом кількох років виникли громади в усіх інших штатах.

У 1950 році на першому конгресі цих організацій був утворений громадський осередок - Спілка українських організацій Австралії (СУОА), що й дотепер координує діяльність громад і пригнічує більшості інших українських організацій та представляє інтереси австралійських українців у зв'язках із представниками української діаспори в інших країнах світу.

Нині до складу СУОА входять 17 організацій. Молодіжний рух представлений двома організаціями - Пласт і Спілка Української Молоді (СУМ). Окрім діяльності громадських і громадсько-політичних організацій головна роль у збереженні національної свідомості австралійських українців належить українським церквам, школам, мистецьким і спортивним організаціям.

Переважна більшість українців в Австралії належить або до Української Католицької Церкви, або до Української Автокефальної Православної Церкви. Незначну меншість становлять українські баптисти.

Провідну роль в українському науковому житті Австралії в 50-60-ті роки відіграло Наукове Товариство ім. Т.Шевченка (НТШ). Воно було засноване в м. Сідней 1950 року. Нині в Австралії діє дві інституції при вищих навчальних закладах, які в науковому плані займаються українською тематикою:

Центр українських студій при МакВорійському Університеті (директор - Г.Кошарська)
Центр україністики ім. Зерова в Мельбурні при Макворійському Університеті (директор Г.Кошарська) Зерова в Мельбурні при Університеті Монаш (директор - проф. М.Павлишин)

Важливу консолідуючу роль в українському культурному та громадському житті в Австралії відіграє національна преса та радіомовлення. У 60-х роках виходило понад 20 різних видань, з яких тепер продовжує існувати небагато. Нині масовими є лише дві щотижневі газети: "Вільна Думка" в Сіднеї (виходить із 1949 року, перша українська газета в Австралії, загальногромадянська і безпартійна) і "Церква і Життя" в Мельбурні (з 1968 року, орган УКЦ).

На початку 90-х років "Свободная Мысль" і "Церковь и Жизнь" почали видавати англомовну сторінку або хоча б кілька англомовних матеріалів практично в кожному номері. Українська громада в штаті Південна Австралія видає також щомісячний російськомовний журнал "Наша Громада".

_____________________

ВЕРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Согласно австралийской официальной статистике (данные переписи населения в 2010 году, обнародованные 26 июня 2007 года), количество представителей украинской общины в Австралии составляет 13 666 человек. Тех, которые прибыли к 1979 году - 5 740 человек, в период 1980-1989 гг - 1075, в период 1990-1999 гг - 4 746 человек, в период 2000-2005 гг - 1 490 человек, в 2010 году - 143 человека.

По информации Союза украинских организаций Австралии, в целом в Австралии проживает до 38 тыс. членов украинской диаспоры, что составляет 0,15% от общей численности населения Австралии. Политика украинцев в Австралии в настоящее время организована по штатам, в каждом из которых действует община (иногда две, или объединения общин). Первая из них, украинская Община Южной Австралии, была основана в мае 1949 года. В течение нескольких лет возникли общины во всех других штатах.

В 1950 году на первом конгрессе этих организаций был образован общественный центр - Союз украинских организаций Австралии (СУОА), что до сих пор координирует деятельность общин и подавляет большинства других украинских организаций и представляет интересы австралийских украинцев в связях с представителями украинской диаспоры в других странах мира .

В настоящее время в состав СУОА входят 17 организаций. Молодежное движение представлено двумя организациями - Пласт и Союз Украинской Молодежи (СУМ). Кроме деятельности общественных и общественно-политических организаций главная роль в сохранении национального сознания австралийских украинских принадлежит украинским церквям, школам, художественным и спортивным организациям.

Подавляющее большинство украинцев в Австралии принадлежит или к Украинской Католической Церкви или к Украинской Автокефальной Православной Церкви. Незначительное меньшинство составляют украинские баптисты.

Ведущую роль в украинском научной жизни Австралии в 50-60-е годы сыграло Научное Общество им. Т.Шевченко (НОШ). Оно было основано в г. Сидней в 1950 году. В настоящее время в Австралии действует две институции при высших учебных заведениях, которые в научном плане занимаются украинской тематикой:

Центр украинских студий при Макворийском Университете (директор - Г.Кошарська)
Центр украинистики им. Зерова в Мельбурне при Университете Монаш (директор - проф. М.Павлишин).

Важную консолидирующую роль в украинской культурной и общественной жизни в Австралии играет национальная пресса и радиовещания. В 60-х годах выходило свыше 20 различных изданий, из которых теперь продолжает существовать немного. В настоящее время массовыми являются только две еженедельные газеты: «Свободная Мысль» в Сиднее (выходит с 1949 года, первая украинская газета в Австралии, общегражданская и беспартийная) и «Церковь и Жизнь» в Мельбурне (с 1968 года, орган УКЦ).

В начале 90-х годов «Свободная Мысль» и «Церковь и Жизнь» начали выдавать англоязычную страницу или хотя несколько англоязычных материалов практически в каждом номере. Украинская община в штате Южная Австралия издает также ежемесячный русскоязычный журнал «Наша Громада».

Запитати експерта

Введите первые буквы страны.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  .d8888b.    d888    8888888888   .d8888b.  
d88P Y88b d8888 d88P d88P Y88b
888 888 d88P 888 888
888d888b. 888 d88P Y88b. d888
888P "Y88b 888 88888888 "Y888P888
888 888 888 d88P 888
Y88b d88P 888 d88P Y88b d88P
"Y8888P" 8888888 d88P "Y8888P"


Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Вертикальные вкладки